Uilleam Mac-Ealair

Uilleam Mac-Ealair
(c1870-1950)
Ach’ na Garrain
Taobh Loch Ruadhail, Comhghall

Chan eil uabhas eòlas againn air Uilleam, ach tha sinn am beachd gun ann á Cnapdail a bha e bho thùs.

Tha e coltach gu robh a’ Gháidhlig aige car measg·te, mar gu robh comas-leughaimh aige, no theaga gu robh e á h-aon de na bailtean na bu mhotha leithid Ceann Loch Gilb, far am bitheamh daoin’ ás a h-uile ceàrn ag obair.

Co-thiù, feumaidh gu robh na thuair Holmer (gu h-ìseal) ach na chuid bheag de na bh’ aige de sgeultan ‘s òrain.

Aon uair ‘s gu bheil tuilidh fios againn air Uilleam, thig e am follais an seo!

Sgeultan
Cailleach na Claise
An Crudh-Cabaill
Granaidh Munna

Òrain
Ó tha mi Sanndach

Toinisgean
Trì Toinisgean

Willie MacKellar
(c1870-1950)
Achnagarron
Lochruelside, Cowal

We don’t have (an) awful lot (of) knowledge about Willie, but we are of the opinion that he was originally from Knapdale.

It appears as if his Gaelic was a little mixed, as if he had the ability to read, or perhaps he was from one of the bigger settlements the likes of Lochgilphead, where people from every corner would have been working.

Anyway, what Holmer got (see below) must have been but a little of what he had (in the way) of stories and songs.

As soon as we have more information on Willie, it will appear here!


Stories
Old Woman of the Ditch
The Horseshoe
Grannie Munn

Songs
Oh I am Greedy

Riddles
Three Riddles

 

Back

Top