Mac-Lulaich

Iain & Domhall Mac-Lulaich
le Michael Newton
1996

Cuimhne Mhìcheil a’ Bhail’ ùir air céilidh a chur e air na Bràithrean Mhic-Lulaich ann an 1996: “Tha cuimhn’ agam gu robh mi a’ siubhal le mo rothar an latha bha sin ‘s chuir iad fàilte orm leis an t-seòrsa aoigheachd air am biodh tu an dùil. Bha fear de na bràithrean pòsta ‘s reinn a bhean tì a dh’òl sinn leis an aran-choirc’ a thug mi leam. Bha an dithis a’ fuireach comhla ‘s bha ‘d air fàs gu math bodhar nan seann aois. Coltach ri gu leòr a dhaoine air an do thachair mi, bha ‘d gu math toilichte an dualchas ‘s an cuimhne a roinn leam sa chànain thùsail aca fhéin –seòrsa céilidh a bha air fàs gu sònraichte gann dhaibh”

 

Mac-Lulaich Clàr 01
Mac-Lulaich Clàr 02
Mac-Lulaich Clàr 03
Mac-Lulaich Clàr 04
Mac-Lulaich Clàr 05

Iain & Donald MacLullich
with Michael Newton
1996

Michael Newton’s memory of visiting the MacLullich Brothers in 1996: “I remember travelling on my bicycle that day and being welcomed with proverbial hospitality into their home. One of the two brothers was married and his wife generously served us tea to complement the oatcakes I had brought (one has to be prepared thusly for fieldwork!). The two brothers lived together and had grown fairly deaf in their old age (hence the overly emphatic tone and apparent shouting frequent in the conversation). And, like many others, they were very pleased to share their culture and their memories in their native language — the kind of céilidh that had clearly become very rare for them”

MacLullich Part 01
MacLullich Part 02
MacLullich Part 03
MacLullich Part 04
MacLullich Part 05

 

 

 

 

Back

Top