Mac-Dhubhaill

Beul Àth nan Eich
Dubhall Mac-Dhubhaill
Craig an Tairbh, Cille Mhìcheil
Le Nils Holmer

Bha ‘d a’ toirt min á Craoibh air drim nan each agas bha an duine seo… bha min aige a thoirt dhachaidh an sin air drim an eich gos am bith mì-fhortan. Dh’fhuasgail am poca ‘as thuit am poca -anns an robh a’ mhin- san abhainn.

(‘S e Beul Àth nan Eich an t-ainm a th’ air an àite)

Bellanoch
Dugald MacDougall
Craigenterive, Kilmichael
With Nils Holmer

They were taking flour from Crief on horseback and this man was… he had flour to take home then on the horse’s back until misfortune came (lit. comes). The bag got loose and the bag fell -in which the flour was- into the river.

(The name of the place is Mouth of the Ford of the Horse [Bellanoch])

 

Back

 

Top