Gleann Dà Ruadhail

Gleann Dà-Ruail
 

Gleann Dà Ruadhail

(Glendaruel)

Lachann Mac an Lìosa
(Lachie Gillies)

Máiri Nic an Lìosa
(Mary “Polly Fisher” Simpson)

Iseabail Nic-Lachainn
(Bella Smith)

Uilleam Mac-Ealair
(Willie MacKellar)

Back

Top