Donnchamh Mac-Phàidein

BODAICH DHAIGNIS
Donnchamh Mac-Phàidein
& Aralaid Nic-Creamhainn (A)
Stuc Riach, Srath Lachainn, Comhghall, 1954
Le Fearchar Mac-Amhlaigh (F)
Tàr-sgrìobhamh le M. Nic-Amhlaigh, 1970
Deasachamh ‘s eadar-theagachamh le Àdhamh Ó Broin

 

F: Seadh a-nist ma-thà.

D: An e naigheachd a tha dhìth oiribh?

F: Ó, naigheachd, ‘s e, dé as toigh leibh.

D: An cualaidh tu iomradh air bodaich Dhaignis

F: Bodaich…?

D: Dhaignis.

F: Dhaignis. Now, dé a Bheurla tha air siud?

D: Degnish.

F: O Degnish. Seadh. Bodaich Dhaignis .

D: Tha àite a th’ ann, tha corr’ an Óban agas trì braithrean ann. Nach e trì braithrean?

A: Seadh.

D: ‘S bha baile beag aca.

A: Cha robh e beag idir.

D: Nach robh e beag idir?

A: ‘S e baile mór.

D: Baile mór?

A: ‘S taigh briagh.

D: ‘S taigh briagh.

F: Seadh.

D: Agas ach bha ‘d coimheach droll dhiucha ‘hé. Daoine iondach a bh’ annda. Agas innsibh dhomh… ó bha. Dh’fhàs an athair bochd. Bha e coimheach bochd agas choir ead fios air an doctor ‘s tháini’ an doctor. Cha dug ead ‘staigh e ann.

F: Cha dug iad a-staigh idir e?

D: Cha dug. Ghiùlain ead an athair a-mach air brad. An doctor.        

F: Seadh.

D: ‘S bha ‘n duine ‘siubhal.

F: Seadh.

D: Agas tháini’ a’ chrìoch air. Chaidh ead don Óban ‘s choisich ead air ais leis a’ choffin ‘s nair a thug ead an coffin thun an taigh, bha e ro bheag air son an athair. ‘S bheir ead air am máir ‘s choir ead am máir ann.

F: Bha am máir beò!

D: Bha ise beò!

F: Seadh.

D: ‘S fhreagair e i.

F: Seadh.

D: Ghléidh ead e ‘s choir ead don sabhail e ‘s thuair ead fear eile son an athair. Tha tuilidh na sin ri innseamh mun cuairt orra.

A: Cho cruaidh ‘s a bha ead ‘s ead a’ gléidheil cù.

D: O bha. Cha robh ead a’ gléidheil cù. Bha ‘d ‘hé ‘ruith as déidh na caoraich.

A: ‘S a’ tabhannaich.

D: ‘S a’ tabhannaich.

F: ‘S e daoine iongantach a bh’ annta.

D: Och, ‘s e daoine iondach a bh’ annda.

F: Obh, obh, obh, obh.

D: ‘S bha latha eile. Bha ‘d a’ dip agas ‘s e oilskins a bh’ orra. Bha am policeman an sin. Bha e ‘gabhail iondas air dé mar a bha ‘d ga sheasachd. Bha i cho blàth le na h-oilskins a bh’ orra. ‘S thilg ead dhiucha na h-oilskins ‘s cha robh gas orra foidhe. Ghabh ead air aghaidh a’ dip.

F: An robh… gun nith orra?

D: Cha robh nith orra. Cha robh gas orra.

F: Obh, obh.

D: Agas bha ‘d latha eile aig an Óban ‘s cheannaich ead ràsdail mhór.

F: Seadh.

D: ‘S tha fichead mile aca ri dol ‘s cha robh each no gas aca agas chaidh ead ‘hé ‘s shlaod ead an ràsdail fichead mìle.                 

F: Seadh.

D: …dhachaigh. B’ fhearr leocha sin a dhèanamh na pàigh’ air son a toirt dhachaigh.

F: Seadh. Shlaod iad ‘héin dhachaigh i?

D: Shlaod ead ‘hé dhachaigh i.

F: Obh obh obh. Bha iad treun co-dhiù!

D: ‘S dé bh’ ann mun tarbh?

A: Ó bha ‘n tarbh ann.

D: Ó bha. Bha ‘d latha eile aig sale agas bha tarbh ann agas bha e air a chaothach.

A: Seamh.

F: Bha e air a chaothach?

D: Bha e air a chaothach. Agas bha ‘d a’ bid ‘s a’ bid ‘s… ó cha toireamh duine bid air agas thuirt an auctioneer mu dheireamh… an e leth-chrùn a dh’iarr e orra?

A: ‘S e.

D: Duine sam bith a bheireamh leth-chrùn air a shon, gheobhamh ead e. Cha robh… cha duair e bid. Thuirt e “Well, will somebody come in and take it for nothing? Chaidh h-aon de na bodaich aig Daignis a-staigh agas bhruidhinn e an cluas an tairbh ‘s dh’fhalbh an tarbh leis ‘s thug e dachaigh an tarbh.

F: Gun dad phàigh’… gun nith a phàigh’ air?

D: Gun nith phàigh’ air a shon.

F: B’ e beathach e!

THE OLD MEN OF DEGNISH
Duncan MacFadyen
& Harriet Crawford (H)
Stockriach, Strathlachlan, Cowal, 1954
With Fred MacAuley (F)
Transcribed by M. MacAuley, 1970
Prepared and Translated by Àdhamh Ó Broin

 

F: Now then.

D: Is it a story you’re after?

F: Oh, a story, yes, whatever you like.

D: Did you ever hear about the old men of Daignis?

F: Old Men of?

D: Daignis

F: Daignis. Now, what’s the English on that?

D: Degnish.

F: Oh Degnish. Yes. The Old Men of Degnish.

D: There’s a place that’s close to Oban and there were three brothers. Wasn’t it three brothers?

H: Yes.

D: And a small farm.

H: It wasn’t small at all.

D: Was it not small at all?

H: It was a big farm.

D: A big farm?

H: And a lovely house.

D: And a lovely house.

F: Yes.

D: And they were awfully strange in themselves. They were odd fellows. And tell me… oh yes, the father grew ill. He was really ill and they sent for the doctor and the doctor came. They didn’t even take him inside.

F: They didn’t let him in at all?

D: They did not. They carried the father outside on a blanket. The doctor.

F: Yes.

D: The man was dying.

F: Yes.

D: And the end came. They went to Oban and they walked back with the coffin and when they took the coffin up to the house, it was too small for the father. So they grabbed the mother and put the mother in it.

F: The mother was alive!

D: She was alive!

F: Yes.

D: And it fitted her.

F: Yes.

D: They kept it and put it into the barn and got another one for the father. There’s more than that to tell about them.            

H: How tight they were with keeping a dog.

D: Oh yes. They didn’t keep a dog. They were just running after the sheep themselves.

H: And barking.

D: And barking.

F: They were strange fellows!

D: Oh they were strange fellows.

F: Oh dear, oh dear.

D: And there was another day when they at the dip and they had oilskins on them. The policeman was there. And he was wondering how they were standing it. It was so hot with the oilskins that were on them. So they threw off the oilskins and had nothing on under it! And they carried on at the dipping.

F: Were… with nothing on them?

D: With nothing on them. There wasn’t a thing on them!

F: Oh dear, oh dear!

D: And there was another day at Oban and they bought a big thresher.

F: Yes.

D: And they had twenty miles to go and they hadn’t a horse or anything and they went themselves and they dragged the thresher home the twenty miles.

F: Yes.

D: …home. They preferred to do that than to pay for it to be brought home.

F: Yes. They dragged it home themselves?

D: They dragged it home themselves.

F: Oh dear, oh dear, oh dear. They were strong anyway!

D: And what was it about the bull?

H: Oh there was a bull.

D: Oh yes. They were at a sale another day and there was a bull and it was crazy.

 

F: It was crazy?

D: It was crazy. And they were (looking for) a bid (but) no-one would make a bid for it, and the auctioneer said finally… is it a half-crown he asked them for?

H: Yes.

D: Anyone who’d give a half-crown for it would get it.” He… he didn’t get a bid. He said, “Well, will someone come in and take it for nothing?” So in comes one of the old men at Degnish and he spoke in the ear of the bull and the bull left with him and he took the bull home.

F: Without paying anything… without paying for it?

D: Without paying a thing for it.

F: Quite an animal!

 

Back

Top